Pobujaj z nami w chmurkach

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE NA MOKOTOWIE

REGULAMIN ŻŁOBKA MAŁE CHMURKI W WARSZAWIE

I. ORGANIZACJA PRACY

 1. Opieka nad Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 18.00 z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, 2.05, a także piątku po Bożym Ciele od 2020 r. i przerwy urlopowo – remontowej, którą corocznie ustala Właściciel, bądź Dyrektor w porozumieniu z rodzicami/opiekunami dzieci.
 2. Dopuszcza się zamknięcie placówki w sytuacjach wyjątkowych takich jak:
  – brak wody trwający dłużej niż 24h
  – pojawienie się chorób wirusowych, po których istnieje uzasadniona potrzeba zdezynfekowania całej placówki, a jednocześnie jest bardzo mała frekwencja dzieci (mniej niż 5)
  – dni, w których przeprowadzane są przeglądy techniczne lokalu
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być na wniosek rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą.
 4. Żłobek pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od 6 miesiąca życia, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.
 5. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 6. Żłobek organizuje zajęcia dostosowane do wieku dzieci:
  – język angielski
  – umuzykalnianie
  – zajęcia logopedyczne
  – dogoterapię
  – zajęcia ogólnorozwojowe
 7. Placówka zapewnia bezpieczeństwo i fachową opieką.
 8. Żłobek zapewnia wyżywienie dzieci poprzez firmę cateringową Dietbox. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3.

II. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w żłobku jest złożenia wypełnionej Karty Zapisu, uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy, terminowe uiszczanie czesnego i opłaty za żywienie.
 2. Kartę Zapisu Dziecka wypełniają Rodzice (prawni opiekunowie) i przekazują ją Właścicielowi lub Dyrektorowi.
 3. Rekrutację do żłobka prowadzi Właściciel i Dyrektor.
 4. Po przeprowadzonej rekrutacji Dyrektor przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje jego ilość do ilości dzieci przyjętych do żłobka.
 5. Do żłobka mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, niewymagające opieki medycznej (niemające gorączki, biegunki, wymiotów, dużego kaszlu).
 6. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 1 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy medycznej, opiekun wezwie pomoc, za którą rodzic będzie zobowiązany
  zapłacić. Personel żłobka nie podaje dzieciom leków.
 7. Po przebytej chorobie rodzic jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia od lekarza, stwierdzającego możliwość uczęszczania dziecka do Żłobka.
 8. W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej, Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora.
 9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania Dziecka osobiście. Dziecko może być odebrane przez inną, pełnoletnią osobę, upoważnioną przez Rodziców (prawnych opiekunów) w Karcie Zapisu.
 10. Dziecko nie zostanie wydane Rodzicom lub osobom upoważnionym w przypadku stwierdzenia przez opiekunki: upojenia alkoholowego, lub odurzenia innymi środkami, a także w przypadku silnego wzburzenia emocjonalnego. O fakcie zostanie powiadomiona druga strona, jeśli nie odniesie to skutku, zostanie wezwana policja.
 11. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować na piśmie dyrektora, z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 12. Nabór do placówki prowadzony jest cały rok.
 13. Podstawa rekrutacji jest kolejność zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 14. Żłobek Małe Chmurki nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zajęć prowadzonych w żłobku i na świeżym powietrzu.

III. ORGANIZACJA ŻŁOBKA

 1. W okresie wakacyjnym oraz przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.
 2. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia opracowany przez Dyrektora, w porozumieniu z personelem.
 3. Ramowy Plan Dnia określa godziny posiłków, odpoczynku i zajęć prowadzonych w Żłobku.
 4. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

IV. PRAWA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Rodzice mają prawo do:
1. Rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie.
2. Wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka.
3. Wsparcia ze strony personelu Żłobka w razie problemów wychowawczych.
4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Rodzice mają obowiązek:
1. Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Właściciela i Dyrektora Żłobka.
2. Terminowego uiszczania opłat.
3. Przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka w ustalonych godzinach
4. Zgłaszania zaplanowanej nieobecności dziecka przynajmniej dzień wcześniej a niezaplanowanej do godziny 7:30 danego dnia.
5. Udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
6. Informowania opiekunów i Dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
7. Na czas pobytu w żłobku zaopatrują dziecko w:
– Butelkę/ kubek ze słomką
– Odzież na zmianę
– Szczoteczkę i pastę do zębów
– Poszewkę na poduszkę o wymiarach 40cm x 40cm
– Środki higieniczne tj. pieluszki, chusteczki nawilżone, kremy do pielęgnacji, waciki itp.
8. Przestrzegania niniejszego regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żłobek Małe Chmurki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane.
 2. Regulamin żłobka Małe Chmurki jest znany Rodzicom/Opiekunom prawnym oraz Personelowi żłobka.